Pravidla volejbalu pro Znojemskou amatérskou ligu

Upravení platných mezinárodních pravidel volejbalu - určeno pouze pro ZVL. V tomto výňatku jsou jen vysvětlivky k nejzákladnějším-nejproblémovějším pravidlům volejbalu. Články jsou řazeny dle uspořádání Mezinárodních pravidel.

1. Družstvo

Složení družstva: dle pravidel ZVL je složení družstva 4 + 2, nebo 3 + 3

Kapitán: každé družstvo má kapitána, který je jediným hráčem, který může komunikovat s rozhodčím. Žádný jiný hráč nemá právo se na nic ptát ani na nic upozorňovat.

2. Struktura hry

Losování: před utkáním se provádí losování. Vítěz si vybírá buď právo podávat, nebo přijímat podání nebo stranu hřiště.

Postavení: první staví nejdříve družstvo, které bude podávat. Postavení hráčů před podáním musí odpovídat jejich postupu, tj. každý hráč musí stát na svém místě. Po úderu do míče se mohou hráči pohybovat po hřišti libovolně. Postavení se řídí polohou jejich chodidel. Toto pravidlo se musí důsledně dodržovat v ZVL.

V okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem musejí být všichni hráči uvnitř hrací plochy, tj. musejí oběma nohama stát ve hřišti. V případě, že tomu tak není, jedná se o chybu a družstvo, které se takto provinilo, tím ztrácí rozehru.

3. Střídání hráčů

Během jednoho setu se může vystřídat max. 6x, vystřídaný hráč se může do hřiště vrátit pouze na své místo, tj. za střídajícího hráče. Střídající hráč může střídat pouze jednou. (v maximálním provedení tzn. všech 6 hráčů ven, nebo 3 hráči ven a pak zpátky). Výjimkou je libero, který se do střídání nepočítá.

4. Libero

Libero smí vystřídat kteréhokoliv hráče zadní řady. Nesmí smečovat nad úrovní pásky z žádného místa. Nesmí blokovat ani podávat Nahraje-li libero v přední zóně (trojce), nesmí z této nahrávky nikdo smečovat, je-li míč nad úrovní pásky.

5. Situace ve hře

Míč v hřišti (dobrý míč) - dotkne-li se povrchu hřiště, včetně čar.
Míč v autu (aut) - dotkne-li se plochy mimo hříště, dotkne-li se předmětu, stropu či osoby mimo hřiště, dotkne-li se antének, provazů, sloupků či sítě vně antének.

6. Odbití

Míč se může odbít jakoukoliv částí těla (tj. i nohou). Míč musí být udeřen, ne chycen či hozen. Míč musí být odbit čistě (nesmí nastat "dvoják" - dotyk různých částí těla) výjimkou je první odbití družstva - může být dvoják (Pozor - rozlišovat dvojdotek a tažený či nesený míč).

7. Hráč u sítě

Přesáhnutí sítě: Při bloku je dovoleno dotknout se míče za sítí za předpokladu, že nepřekáží soupeři ve hře, nebo v průběhu jeho útočné akce. (Musí nechat hrát soupeře - nesmí bránit nahrávači v náhře!! Nemá-li navrávač v úmyslu hrát přes a snaží-li se nahrát, a dotkne-li se blok balónu, tak je to chyba bloku a musí se pískat !!).

Proniknutí pod sítí (přešlap): Dotknout se soupeřova pole jakoukoliv částí těla je zakázán!! Dělící čára je společná!!!

Dotek sítě: Není dovoleno se dotknout sítě jakoukoliv částí těla. Vyjma "nastřelené sítě", tj. kdy se míč dotkne sítě a to je příčinou doteku hráče sítě.

8. Podání

Pouze jeden pokus o servis (po nadhození musí následovat podání!!!)

9. Clonění

Hráč či hráči nesmí bránit soupeři, aby viděl na podávajícího hráče a na dráhu letu míče. (V praxi existuje poučka, že mezi hráči by měla být mezera na šíři ramen a hráči přední řady mohou mít zvednuty ruce do výše hlavy - není dovolen žádný pohyb - komýhání. Mají-li hráči zvednuty paže - příprava na blok, tak s nimi nesmí být absolutně pohybováno. Zadní hráči nemají důvod mít zvednuty ruce).

10. Útočný úder

Hráči zadní řady mohou zahrát míč nad úrovní pásky pouze ze zadní zóny, tzn. nesmí se dotknou čáry "trojky". Mohou však zahrát míč pod úrovní pásky.

11. Oddechový čas - "Tajm"

Trvá 30 sekund a v každém setu má každé družstvo právo na dva tajmy.

12. Rozhodnutí rozhodčího

Rozhodnutí rozhodčího jsou konečná. V případě pochybení rozhodčího následuje nová rozehra - nelze obracet rozhodnutí!!!


Pravidla Znojemské volejbalové ligy

Hráči v ZVL jsou pojištěni, každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Základní ustanovení

 • Družstva se stávají účastníky ZVL zaplacením startovného a zasláním soupisky. Obojí musí splnit do vypsaného termínu.
 • Za každé družstvo smí nastoupit pouze hráči a hráčky uvedení v té době na soupisce daného družstva.
 • Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce jednoho týmu pokud nedojde k dohodě kapitánů před zápasem se zápisem zápisu o utkání. Neoprávněný start je řešen kontumací zápasu.

Smíšenost a neregistrovanost

 • Na hřišti musí za družstvo nastoupit minimálně 2 ženy případně min. 2 muži (povolené varianty 2Z+4M, 3Z+3M, 4Z+2M). Na hřišti musí být vždy 6 hráčů!!!
 • ZVL se nesmí účastnit hráči, kteří nastoupili 365 dní zpět v soutěžním zápase v okresní soutěži dospělých. Účastníci nižších (městských, odborářských) soutěží jsou v ZVL bráni jako registrovaní. Hráči vyšších soutěží se nesmí účastnit vůbec. Povoluje se účast jedné registrované hráčky a dvou hráčů na hřišti. Je povinností každého družstva označit registrovaného hráče na soupisce "R". Jsou-li na soupisce družstva uvedeni více jak 2 registrovaní hráči, družstvo je povinno být vybaveno jednotnými dresy s čísly (pro kontrolu přítomnosti "R" na kurtu).
 • Nesplňuje-li družstvo podmínky smíšenosti a neregistrovannosti (např. hra v pěti hráčích), dojde k určenému zápasu pouze za souhlasu soupeře před rozhodčím přiděleným k příslušnému zápasu. Pokud je tento souhlas soupeřem dán, kapitáni obou družstev a rozhodčí vyplní v "Zápise o utkání ZVL" důvod porušení pravidel ZVL a podepíší tento zápis. V tomto případě již není možná zpětná kontumace (tzn. nelze, aby družstvo nejdříve souhlasilo, pak zápas prohrálo a požádalo o kontumaci). Pokud soupeř nesouhlasí, následuje kontumace zápasu. Zpětná kontumace může následovat i pokud podá družstvo protest po zápase u organizátora turnaje a tento protest se ukáže jako oprávněný.
 • NELZE ROZPOROVAT ODSOUHLASENÉ!!!
 • Pokud některé družstvo v průběhu soutěže poruší pravidla o neregistrovanosti a nenahlásí je soupeři, rozhodčímu a organizátorovi, je potrestáno tím, že mu na konci soutěže nebudou předány ceny, které by případně vyhrálo, a tyto budou postoupeny dalšímu družstvu v pořadí.

Přestupy

 • Přestupy se povolují pouze do prvního turnaje v novém roce a zároveň max. 1 přestup každému hráči v jedné sezóně (tj. není možný přestup zpátky).

Dopisování hráčů na soupisku

 • Dopisování nových hráčů a hráček na soupisku je povoleno, ale pouze do konce základní části soutěže.

Rozcvičení a rozsmečování

 • Vzhledem k celkovému počtu zápasů v halách je povoleno pouze krátké 5 minutové rozehrání a rozsmečování. Pokud nebude družstvo po těchto 5 minutách připraveno ke hře, bude mu za každou započatou minutu odebrán 1 bod. Pokud nebude včas připraven rozhodčí dle rozpisu, bude k tomu přihlédnuto v rozpisech na další turnaje. (Např. – start turnaje je v 8:30, jakmile není družstvo připraveno ke hře v 8:35, je penalizováno za každou minutu prodlení jedním bodem, po 15 minutách je celý zápas kontumován.).

Herní systém

 • Vždy se hraje na dva vítězné sety do 25 bodů (musí se vyhrát o 2 body). Za stavu 1:1 a shodném skóre se hraje rychlá smrt.
 • Kdo dosáhne na rozdílu 3 bodů nebo 15 bodů VYHRÁL.
 • Počítání: 2:0 – 3 body, 2:1 – 2 body, 1:2 – 1 bod, 0:2 – 0 bodů.

Systém organizace

Specifika turnajů ZVL:

 1. 14 dní před turnajem je vytvořen rozpis zápasů, podle kterého všechna družstva vědí, kdy a s kým hrají. Netráví v hale celý den. Tyto rozpisy však vyžadují dochvilnost od družstev, jejíž porušení se řeší kontumací. Dojde-li k situaci, že některé družstvo vůbec nedorazí na turnaj, ve kterém mělo nastoupit, a nechce, aby mělo zápasy zkontumovány (což výrazně ovlivňuje pořadí) zaplatí pokutu 200 Kč za každý opakovaný zápas (pokuta se udílí hlavně proto, že ostatní družstva byla poškozena změnami v turnaji, které vznikly vyřazením zápasů daného družstva z rozpisu pro daný turnaj). Fond pokut bude přerozdělen na tekuté ceny pro další družstva v pořadí, na která se s cenami nedostalo.
 2. Každé družstvo má právo vetovat jeden termín bez udání důvodů. Musí to ale oznámit organizátorovi nejpozději před skončením 1. poloviny soutěže a zároveň min. 14 dní před příslušným turnajem. V případě, že na tomto turnaji bude hrát družstvo, se kterým se již nebude možné termínově setkat, následuje kontumace vzájemného zápasu ve prospěch družstva, které na turnaj přijde.
 3. ZVL spoléhá na férovost všech zúčastněných, kontrola registrovanosti se dělá pouze na výslovné přání některého z družstev.
 4. V případě finálových, případně nadstavbových skupin, se v maximální možné míře započítávají dosud odehrané vzájemné zápasy jednotlivých družstev.
 5. Nejdůležitější hlas v rámci ZVL mají družstva. Organizátor pouze koordinuje, kontroluje chod turnajů a rozhoduje případné spory. Porušení pravidel ohledně hry v pěti hráčích, s jednou ženou nebo s hráči z jiného družstva není povoleno, ale vyjádří-li se soupeř před zahájením zápasu u rozhodčího, že mu tato případná porušení pravidel ZVL nevadí a nenárokuje kontumaci, může se daný zápas odehrát a výsledek je platný.
 6. Zápasy ZVL rozhodují hráči jiných zúčastněných týmů, kteří jsou určováni rozpisem zápasů. Při nenastoupení k rozhodcování bude k tomuto družstvu přistupováno bez nejmenších benevolencí!!! .
 7. Turnaje se v daný den základní části účastní 8 týmů.
 8. Dva týmy, které turnaj organizují a řídí, jsou určeny rozpisem. Tyto týmy připraví hřiště, vyzvednou míče a zajistí rozhodčí ze svých řad nebo si rozhodčí domluví. Postarají se i o případnou první pomoc při případných úrazech, o kterých neprodleně informuje organizační tým ZVL a stejně jakož i případě jakékoliv škodné události v haleTJ. Po skončení utkání předá zápis o utkáních osobě z organizačního týmu ZVL.

DRÁPY I ZOBÁKEM
David

kontakt:
David mob.: 722 937 756
e-mail: david.gros@vodaci.org