fbpx

Obsah

 

Co je to adaptační kurz

Adaptační kurz slouží ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu. Napomáhá odstraňovat negativní a nežádoucí projevy uvnitř skupiny a celkově usnadňuje jednotlivcům vstup do nového kolektivu. Vede k vytvoření pozitivní atmosféry a k dosažení lepších výsledků. Přispívá také k vytvoření lepšího přehledu o vlastnostech jednotlivců ve skupině a o fungování skupiny jako celku.

Aktivity a hry probíhající v rámci adaptačního kurzu jsou založené na postupném rozvoji důvěry mezi účastníky. Každý jednotlivec je zodpovědný za výkon a výsledek celé skupiny.

Adaptační kurz je určen primárně pro první ročníky středních škol. Není však bezpodmínečně nutné jej absolvovat právě v tomto období studia. Je vhodný prakticky kdykoliv a pro kohokoliv, kdo chce zažít něco netradičního a vyzkoušet si své možnosti a schopnosti.

Adaptační kurz probíhá mimo prostředí školy za účasti pedagogického doprovodu, který se však většinou aktivně nezapojuje a působí pouze jako pozorovatel. Dále za účasti instruktora, který v průběhu celého kurzu hodnotí jednotlivce i skupinu.

Kurz vyžaduje aktivní zapojení se při hrách a řešení jednotlivých modelových situací.

 

Cíle adaptačního kurzu

 • Usnadnit studentům vstup do nového kolektivu.

 • Vzájemné seznámení a navázání vztahů, posílení důvěry v kolektivu hravou a zábavnou formou.

 • Rozvoj kompetencí k řešení problémů (spolupráce ve skupině, přesná a jasná formulace myšlenek, zaujímání postojů a jejich obhajoba, naslouchání názorům druhých).

 • Umožnit jednotlivcům najít své místo ve skupině.

 • Předcházet negativním sociálně - patologickým jevům a vytvořit pozitivní atmosféru ve skupině.

 • Odhadnout schopnosti jednotlivce i skupiny.

 

Adaptační kurz Centra Vodárna

Jednodenní kurz je složen z 5 částí, kterými skupina postupně projde, a které se stupňují od nejméně náročných aktivit a seznamovacích her až po ty psychicky a fyzicky náročnější.

Seznamovací hry a Icebreakers, tzv. ledolamy mají za cíl uvolnit počáteční napětí, zlepšit náladu a posílit odvahu. Jednoduše strukturované otázky ve hře Zvídavý kruh typu: „Kdo z Vás už byl někdy mimo Evropu?“ „Kdo má zvíře?“ či hra Pád důvěry, kdy osoba padá z výšky cca 150 cm do rukou ostatních členů skupiny, pomohou účastníkům zvyknout si, osmělit se a aktivně se zapojit. Ztratit ostych před ostatními, ale hlavně sami před sebou.

"Pojem ledolamy je odvozen od obrazu člověka, který je na procházce v mraze - je mu zima, skrývá tělo šatstvem - "uzavírá se". Tato situace vystihuje rozpoložení většiny těch, kteří se poprvé setkají s novou, neznámou hrou. Je třeba, aby se dotyční uvolnili a "rozehřáli". Poté se více otevřou, ztrácí ostych." (Hermochová, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS o.s., 2005. ISBN 80-239-5612-4.).

Třetí část kurzu nazvaná Rétorika je přípravou na část Kamera a Projekt, které následují. V úvodu účastníci absolvují krátkou přednášku o základních pravidlech a kultuře mluveného projevu. Dozví se všeobecná pravidla o tom, jak vystupovat na veřejnosti. Jaké jsou zlozvyky řečníků, jaká volit slova, jak udělat dojem či jak překonat trému. Součástí je i Hra na empatii, kdy mají účastníci dobře cílenými otázkami odhadnout řečníka.

Prostřednictvím posledních dvou částí kurzu s názvem Kamera a Projekt jsou studenti vedeni k rozvíjení kultury vyjadřování a k chápání osobního projevu a vystupování jako znaku celkové kultivovanosti člověka. Učí se na jednoduchých zadáních prezentaci, sebeprezentaci a osvojení základů práce s publikem. Pozornost se obrací k věcné správnosti, přesnosti sdělení i profesionálnímu vystupování. Cílem je také rozvinout vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti studentů v oblasti ústního projevu a pomoc odhalit vlastní tvůrčí potenciál.

"Nejdříve jsem se styděla mluvit na kameru, můj výstup byl asi ovlivněn nervozitou, ale tak jako tak můžu říct, že na adaptační kurz nezapomenu a klidně bych si ho zopakovala. Myslím, že to naši třídu hodně stmelilo." (studentka Petra)

Adaptační kurz napomáhá zdokonalit komunikační schopnosti, sebeovládání, prohloubit schopnost empatie v poznání a pochopení sebe i druhých.

Po celou dobu kurzu je k dispozici kvalifikovaný instruktor, který jednotlivé aktivity uvádí a moderuje. Sleduje a hodnotí účastníky. Vystihne pozitiva a kladné stránky jejich výkonu, čímž působí na jejich sebevědomí a sebejistotu, zároveň ale poukáže na případné nedostatky.

Herní pravidla:

 • Seznamovací hry (30 min)

 • Icebreakers (60 min)

 • Rétorika (30 min)

 • Projekty (60 min)

Seznamovací hry:

 • Zvědavý kruh - celá skupina - vedoucí skupinky má cca 10 otázek které postupně pokládá. Jestliže položená otázka platí nebo vystihuje některého z účastníků kruhu, tak vystoupí dopředu;

 • Sběr podpisů - celá skupina - do připravené tabulky se účastníci snaží zaplnit podpisy ostatních členů skupiny, kteří umí splnit zadané úkoly. Kdo první zaplní všechna políčka podpisy vyhrává (první tři). Nastává fáze ověřování, postupně se vybírají podpisy a zjišťuje se zda podepsaný skutečně úkol splní;

 • Rychlá židle - celá skupina (záložní hra) - (hra pouze pokud se hráči neznají jmény) židle v kruhu postaveny tak, aby sedící seděl vně kruhu. Dovnitř kruhu si zbytek skupiny stoupne tak, aby stál za zády sedícího. Lichý člen stojí mimo kruh a postupně vyvolává jména sedících. Jestliže sedící stihne stoupnout ze židle dřív, než se ho dotkne stojící hlídač, je vše v pořádku a jede si zpět sednout. Pokud je chycen, tak vyvolávač si zaujme místo chytače, chytač si sedne a chycený jde na místo vyvolávače.

Icebreakers:

 • Běh důvěry - celá skupina - stojí v řadě proti sobě, ruce předpaženy proti sobě, jeden člen se rozběhne co největší rychlostí proti rukám, hráči proti sobě musí těsně před běžícím kolegou rychle zvednout ruce tak, aby běžec do nich neuhodil;

 • Abeceda - celá skupina - dle určitého klíče se musí skupina seřadit na úzké lavici tak, aby žádný z členů nespadl;

 • Pád důvěry - 1/2 skupiny - z výšky cca 150 cm padá osoba do připravených rukou ostatních členů skupiny;

 • Pavučina - 1/2 skupiny (Gránice) - skupina musí prolézt pavučinou. Na pavučině jsou rolničky a pokud některá zazvoní, tak mají trestný bod. Při pěti trestných bodech se musí první účastník vrátit. Hodnotí se čas;

 • Gordický uzel (záložní hra pro případ zdržení některé skupiny).

Rétorika:

 • Přednáška - pravidla verbální a neverbální komunikace, kultura mluveného projevu, jednoduchá cvičení.

Projekty (třída rozdělena na 7 skupin):

 • Příprava plakátu pro studenty spřátelené školy na téma "Proč byste měli navštívit Znojmo", prezentace před ostatními skupinkami, výstava výsledků.

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2024 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.