fbpx

Pořadatel kurzu

Vodácký oddíl NEPTUN ZNOJMO z.s. (dále jen spolek), IČO: 494 38 441, vedený krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 4611, se sídlem U Obří hlavy 7, Znojmo 669 02 je oprávněnou osobou vzhledem k živnostenskému zákonu na pořádání vodáckých kurzů.

Objednávka kurzu

Škola / organizace si zvolený kurz může objednat přes objednávkový formulář. Spolek je povinen potvrdit kontaktní osobě (nejčastěji pedagogovi), že jeho objednávka byla akceptována nebo odmítnuta (např. kvůli obsazenosti). V případě potvrzení objednávky bude kontaktní osobě (pedagogovi) zaslána informace o průběhu zvoleného typu kurzu, dokument s pokyny pro žáky a proběhne domluva na způsobu platby kurzovného.

Kurzovné je možné uhradit hotově na místě v den začátku kurzu, nebo bude vystavena faktura škole / organizaci.

Cenové podmínky

Cena (dále kurzovné) mezi spolkem a školou / organizací je stanovena smluvně, dle počtu přihlášených žáků. (Pedagogický doprovod kurzovné neplatí.)

Škola / organizace se zavazuje uhradit smluvenou částku způsobem jakým bylo dohodnuto mezi spolkem a kontaktní osobou. 

Storno podmínky, rušení kurzu, změna programu

 • V případě zrušení kurzu ze strany školy / organizace ve lhůtě 30 dnů před plánovaným zahájením kurzu se kurz ruší a škole / organizaci neplynou žádné storno poplatky.

 • V případě zrušení kurzu ze strany školy / organizace ve lhůtě měně než 30 dnů před plánovaným zahájením kurzu, plynou škole / organizaci storno poplatky ve výši 30% smluveného kurzovného.
 • Za den zrušení je považován den oznámení této skutečnosti spolku.
 • V případě nepříznivých klimatických podmínek (povodně, nesjízdnost) nebo nenadálých podmínek před zahájením, kdy vzhledem k bezpečnosti účastníků kurzu není možné kurz realizovat, se kurz ruší, pokud již bylo kurzovné uhrazeno, vrací se v tomto případě v plné výši, nebo se s kontaktní osobou (pedagogem) dohodne náhradní termín. 

 • V případě neúčasti z jakýchkoliv příčin nebo v případě přerušení účasti na kurzu účastníkem se kurzovné nevrací.

 • Spolek si vyhrazuje právo na změnu programu tak, aby nebyl ohrožen plánovaný průběh kurzu nebo bezpečnost účastníka kurzu.

 • Spolek si vyhrazuje právo na zrušení již probíhajícího kurzu v případě závažných událostí nastalých během kurzu (nepříznivé klimatické jevy, živelné pohromy, vysoký nebo nízký stav vodních hladin atd.).

Provozní řád

Vzhledem k náročnosti a k možnému riziku vzniku úrazů během splouvání řeky a po čas strávený na vodě a bezprostředně u vody, se jeho účastníci (pedagogové i žáci) zavazují:

 • dbát pokynů organizátorů a instruktorů kurzu;

 • účastníci starší 18ti let se zavazují účastnit se kurzu na vlastní nebezpečí;
 • používat při pobytu na vodě odpovídající záchranné a ochranné vybavení (např.: vesta) stanovené instruktorem, které bude řádně upevněno na těle;
 • neriskovat a neprovádět takové úkony, které by mohly ohrozit zdraví účastníka nebo jiných účastníků kurzu;
 • uhradit škodu vzniklou účastníkem na zapůjčených věcech spolku nebo škodu na věcech způsobených zapůjčenou věcí účastníkem;
 • je zakázáno být pod vlivem alkoholu, či jiných omamných a psychotropních látek během pobytu na vodě. Taktéž se nesmí užívat léky, které snižují pozornost a úroveň vědomí účastníka.
 • Zdravotní stav účastníka kurzu je takový, že umožňuje absolvovat celý kurz a řídit se pokyny organizátorů. 

 • Účastník neměl, nemá nebo netrpí na úporné bolesti hlavy, závratě, cévní mozkovou příhodu, bušení srdce, bolesti na prsou, poruchy srdečního rytmu, anginu pectoris, infarkt myokardu, ischemickou chorobu srdeční, srdeční vady, jiné nemoci srdce a cév, embolii, trombózu či jiné nervové nemoci, duševní nemoci, epilepsii, záchvatovité stavy, nemoci pohybového aparátu.

 • Vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav účastníka kurzu musí odpovídat náročnosti kurzu.

 • Účastník používá na vodě výhradně vlastní pevnou obuv, zavazovací tenisky, nebo jinou obuv, která pevně drží na noze. 
 • Účastník kurzu je plavec (plavec je osoba, která uplave alespoň 100m libovolným plaveckým způsobem bez zastávek a pod vodou uplave alespoň 5m);

Škola / organizace bere na vědomí, že při pobytu mimo vodu (tábořiště, doprava žáků na kurz a z kurzu) má za žáky plnou odpovědnost. Při pobytu na vodě a bezprostředně u vody mají za žáky plnou odpovědnost instruktoři, přiděleni spolkem. Všichni instruktoři kurzu jsou akreditovaní v souladu s podmínkami  MŠMT. 

 • Škola souhlasí s poskytnutím fakturačních údajů a údajů nezbytných pro platbu kurzu.

V případě porušení pokynů si spolek vyhrazuje právo nevzít účastníka kurzu na vodu, či ho úplně z kurzu vyloučit, bez nároku na vrácení jakékoli částky kurzovného. V těchto případech se vyloučení účastníka z kurzu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany spolku.

Spolek neodpovídá za ztrátu, poškození, nebo krádež majetku účastníka v průběhu kurzu.

Informace o zpracování osobních údajů kontaktní osoby: Odesláním přihlášky na kurz potvrzuji správnost výše uvedených údajů a beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů je Vodácký oddíl Neptun Znojmo, U Obří hlavy 7, který zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s evropským nařízením (EU)  o ochraně osobních údajů (GDPR) za účelem organizace uvedeného pobytu a to na základě právního titulu pro splnění smlouvy. 

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2024 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.